Regulamin

1.Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego (który działa pod adresem: www.sadyjana.pl) jest firma Sady Jana Andrzej Lesiak, ul. Kawęczyńska 39, 39-200 Dębica, NIP 872-11-80-031 
  • Adres korespondencyjny firmy: Sady Jana Andrzej Lesiak, ul. Kawęczyńska 39, 39-200 Dębica, woj. podkarpackie.
  • Adres korespondencyjny elektroniczny: sklep@sadyjana.pl
 1. Sklep sadyjana.pl to strona internetowa, której celem jest sprzedaż produktów znajdujących się w sklepie internetowym oraz usług świadczonych drogą elektroniczną. Zakres działalności platformy obejmuje również prowadzenie kampanii marketingowych w mediach i serwisach społecznościowych.
 2. Korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niżej wymienionych zasad oraz postanowień.
 4. Każdorazowe korzystanie ze sklepu internetowego sadyjana.pl wymaga akceptacji regulaminu (wraz z zawartymi w nim zasadami i postanowieniami) oraz przestrzegania nakazów i zakazów w nim umieszczonych.
 5. Jako korzystanie ze sklepu rozumie się m.in. zakup produktów stanowiących asortyment sklepu, zamawianie kampanii marketingowych i in.
 6. Niniejszy regulamin określa:
 • zasady zawierania umów sprzedaży dotyczących produktów fizycznych (stanowiących asortyment sklepu internetowego)
 • warunki zawierania oraz rozwiązywania umów dotyczących produktów elektronicznych
 • procedurę reklamacji oraz odstąpienia od zawartej wcześniej umowy
 • zasady rejestracji na stronie
 • zasady korzystania z platformy (w tym dokonywanie zamówień drogą elektroniczną).
 1. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art .556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 2. Regulamin jest częścią umowy sprzedaży, która zawierana jest każdorazowo z Klientem.

2. Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.sadyjana.pl podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.

 • Ceny produktów są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych produktach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób jednoznaczny po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia klient może samodzielnie sprawdzić koszt wysyłki w stopce dostawa i płatności.
 • Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  a) przelewem na numer konta bankowego 67 1050 1836 1000 0097 3384 6415

  b) płatnością w systemie tranferuj.pl

  c) zapłacić przy odbiorze

  d) płatność w systemie PAYPAL

3. Rejestracja w serwisie

 1. Rejestracja w serwisie rozumiana jest jako pełna akceptacja niniejszego regulaminu oraz zasad i postanowień w nim zawartych.
 2. Rejestracja w serwisie nie jest działaniem obligatoryjnym (obowiązkowym).
 3. Użytkownik ma możliwość korzystania z platformy bez wcześniejszej rejestracji i utworzenia konta Użytkownika.
 4. W przypadku rejestracji, Użytkownik obowiązany jest do podania poprawnego adresu poczty e-mail.
 5. Rejestracja w serwisie rozumiana jest jako wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych (drogą elektroniczną), zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 •  Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Latoszyn 30, 39-200 Dębica
 •  Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. 
 •  Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
 •  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

        Sady Jana Andrzej Lesiak , ul. Kawęczyńśka 39 , 39-200 Dębica

 • W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu roślin, klient zobowiązany jest do zwrotu roślin w stanie takim w jakim je otrzymał. Sklep nie przyjmuje roślin, które nie były podlewane podczas pobytu u klienta. Obowiązkiem kupującego jest zapewnienie transportu zwrotnego trwającego jak najkrócej – sklep nie przyjmuje paczek których transport wynosi ponad 6 dni.
 •  Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 5. Reklamacje

 • W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 • Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady
 • Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny : sklep@sadyjana.pl
 • Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Kawęczyńska 39, 39-200 Dębica.
 •  Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail : sklep@sadyjana.pl
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

6. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Rejestracja Użytkownika rozumiana jest jako zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych.
 2. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, które określone zostały w Polityce Prywatności Sklepu.
 3. Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są przez ich Administratora wyłącznie w celu realizowania usług oferowanych przez Sklep oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb Administratora, które wynikają z przepisów prawa (w szczególności w celach marketingowych przez niego świadczonych).
 4. Użytkownik ma możliwość wysunięcia żądania usunięcia jego danych z bazy serwisu (bez podania przyczyny tego działania). Działanie to jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, w wyniku udostępnienia przez Użytkownika hasła osobom trzecim, a także zaniechania bezpieczeństwa, które zostało wykryte po stronie Użytkownika.

7. Zamówienia

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym 
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 8. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2.  Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą 19zł za przesyłkę kurierską i 24zł za przesyłkę kurierską pobraniową. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi około 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sadyjana.pl

9. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega możliwość wysyłania informacji handlowych (poprzez pocztę elektroniczną e-mail oraz w postaci SMS) wyłącznie do Klientów, którzy podczas rejestracji wyrazili na to zgodę.
 2. Klient ma możliwość rezygnacji z powiadomień handlowych w każdej chwili, bez podawania przyczyny.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Administrator strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za linki pozostawione na stronie przez innych Użytkowników, a także za treści, które zostaną wyświetlone po ich otwarciu w przeglądarce internetowej komputera lub na innym urządzeniu elektronicznym.
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące działalności strony internetowej sklepu, należy zgłaszać drogą e-mailową lub przez formularz udostępniony na stronie internetowej.
 7. Użytkownik ma możliwość usunięcia konta na stronie internetowej, poprzez wyrażenie takiego żądania stosowną informacją przesłaną drogą elektroniczną na podany na stronie internetowej adres poczty e-mail.
 8. Rozliczenia transakcji w serwisie sklep.wiproject.pl przeprowadzane są za pośrednictwem platformy płatności PayPal , Przelewy24, PayU.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Należy każdorazowo zapoznać się z regulaminem przed złożeniem zamówienia i zaakceptować jego aktualne brzmienie. Korzystanie z usług po zmianie regulaminu oznacza akceptację jego nowego brzmienia oraz postanowień i zasad w nim zawartych.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl